Zásady spracúvania
osobných údajov

Tieto zásady spracúvania osobných údajov vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri poskytovaní služieb cestovného ruchu v rámci našej cestovnej kancelárie SAFIR tours s.r.o., IČO 54 834 091, so sídlom Podhorie 163, 01318 Podhorie, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd.: Sro, vložka č.:  80363/L

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade príslušnými právnymi predpismi, najmä nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s týmito zásadami spracúvania osobných údajov.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

 • Poskytovanie služieb cestovného ruchu a iných súvisiacich služieb;
 • Plnenie zákonných účtovných a daňových povinností;
 • Marketingová komunikácia vo forme zasielania aktuálnych ponúk (newsletters);
 • Organizovanie spotrebiteľských súťaží;
 • Prevádzkovanie našej webovej stránky;
 • Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach;
 • Zverejňovanie referencií a fotografií;
 • Zabezpečenie našich prípadných právnych nárokov.

Aké sú právne základy spracúvania Vašich osobných údajov?

Účel
 
Právny základ
Poskytovanie služieb cestovného ruchu a iných súvisiacich služiebčl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy; alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – náš oprávnený záujem riadne dodať objednané služby v prípade, ak dotknutá osoba nie je zároveň zmluvnou stranou;
Plnenie zákonných účtovných a daňových povinnostíčl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v súvislosti so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a inými príslušnými právnymi predpismi – plnenie zákonných povinností;
Marketingová komunikácia vo forme zasielania aktuálnych ponúk (newsletters)čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – náš oprávnený záujem uskutočňovať priamy marketing voči našim zákazníkom; alebo čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – poskytnutý súhlas dotknutej osoby;
Organizovanie spotrebiteľských súťažíčl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – poskytnutý súhlas dotknutej osoby;
Prevádzkovanie našej webovej stránkyčl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – náš oprávnený záujem prevádzkovať a zlepšiť funkčnosť našej webovej stránky; alebo čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – poskytnutý súhlas dotknutej osoby (v prípade iných ako nevyhnutných cookies);
Prevádzkovanie našich profilov na sociálnych sieťachčl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – náš oprávnený záujem prevádzkovať a zlepšiť funkčnosť našich profilov na sociálnych sieťach; alebo čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – poskytnutý súhlas dotknutej osoby;
Zverejňovanie referencií a fotografiíčl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – poskytnutý súhlas dotknutej osoby;
Zabezpečenie našich prípadných právnych nárokovčl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – náš oprávnený záujem zabezpečiť a vymáhať naše prípadné právne nároky.

V akej pozícii spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v našom mene, a teda sme v pozícii prevádzkovateľa. V prípade ak dochádza z našej strany iba k sprostredkovaniu služieb, tak osobné údaje spracúvame v pozícii sprostredkovateľa.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje sprístupňujeme iným osobám len v nevyhnutnej miere. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným kategóriám príjemcov a orgánom verejnej moci:

 • Poskytovatelia objednaných služieb;
 • Poskytovatelia IT služieb;
 • Poskytovatelia účtovných, daňových a právnych služieb;
 • Poskytovatelia platobných služieb;
 • Poskytovatelia poštových a kuriérskych služieb;
 • Poskytovatelia sociálnych sietí;
 • Dodávatelia iných služieb nevyhnutných na dosiahnutie účelov spracúvania;
 • Daňový úrad;
 • Slovenská obchodná inšpekcia;
 • Súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori;
 • Iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru vykonávame v nevyhnutnej miere potrebnej na poskytnutie objednaných služieb cestovného ruchu, ktoré sú poskytované aj mimo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru. V danom prípade samozrejme zabezpečujeme adekvátny level ochrany Vašich osobných údajov. K prenosu osobných údajov môže dôjsť aj v rámci prevádzkovania našich profilov na sociálnych sieťach. Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov za týmto účelom možno nájsť v sekcii sociálne siete.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať počas existencie účelu spracúvania osobných údajov, t.j. minimálne po dobu trvania zmluvného vzťahu a v nevyhnutnom rozsahu do uplynutia premlčacích lehôt na uplatnenie prípadných právnych nárokov a po dobu archivácie určenej príslušnými právnymi predpismi, vždy však minimálne po dobu skončenia všetkých konaní o právnych nárokoch.

V prípade osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu, budú osobné údaje spracúvane maximálne po dobu udeleného súhlasu, pričom udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. V prípade spotrebiteľských súťaží je súhlas udeľovaný po dobu trvania a vyhodnotenia súťaže.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame vo väčšine prípadov priamo od Vás. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak neposkytnutie osobných údajov môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť Vami požadované služby.

Aké opatrenia vykonávame na ochranu Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov. Využívame najmodernejšie technológie pre účely bezpečného uchovávania a pre­no­su dát a pravidelne venujeme pozornosť odborným zna­lostiam nášho personálu.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú máte nasledujúce práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov:

 • právo od nás požadovať prístup k Vašim osobným údajom a informácie o spracúvaní (vrátane potvrdenia o spracúvaní);
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov;
 • právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania (najmä ak zanikol účel spracúvania, bol odvolaný súhlas alebo ak dochádza k nezákonnému spracúvaniu; výmaz osobných údajov je možný až po uplynutí zákonných alebo zmluvných lehôt určených na ich uchovávanie);
 • právo namietať proti spracúvaniu na základe našich oprávnených záujmov (Vaše údaje nebudeme ďalej spracúvať pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami; ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, osobné údaje na tento účel nebudeme ďalej spracúvať);
 • právo na prenosnosť údajov;
 • ak je spracúvanie založené na súhlase, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu ostáva do okamihu odvolania súhlasu zachovaná;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR (konanie v zmysle §100 Zákona o ochrane osobných údajov).

V prípade ak si želáte uplatniť Vaše práva, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. Poplatok za poskyt­nu­tie informácií budeme požadovať iba v takých prípadoch, ktoré sú upravené Naria­dením resp. Zákonom o ochrane osobných údajov (napr. pri zjavne neopodstatnenej žiadosti alebo opakujúcej sa žiadosti). Na získanie informácie sa musíte identifikovať ako dotknutá osoba alebo preukázať, že ste oprávnený/á prijať informáciu týkajúcu sa tretej osoby.

Sociálne siete

Na sociálnych sieťach prevádzkujeme profily pod názvom Sri Lanka by SAFIR Tours, srilanka_safir_tours a Zážitkové cesty, zazitkove_cesty. V danom prípade máme iba obmedzené oprávnenia pri spracúvaní vašich osobných údajov a je potrebné sa oboznámiť s podmienkami ochrany osobných údajov konkrétneho prevádzkovateľa sociálnej siete.

Facebook a Instagram

Osobné údaje pre sociálne siete Facebook a Instagram spracúva spoločnosť Facebook Ireland Ltd. Podmienky spracúvania osobných údajov možno nájsť na https://www.facebook.com/policy a na https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav.

V rámci našich profilov na týchto sociálnych sieťach môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov na rôzne účely, pričom s ohľadom na účel spracúvania sa môžeme nachádzať v rôznom postavení vo vzťahu k prevádzkovateľovi týchto sociálnych sietí:

 • Správa nášho profilu – v danom prípade sme v postavení prevádzkovateľa a prevádzkovateľ sociálnych sietí v postavení sprostredkovateľa. V rámci tohto účelu môžu byť z našej strany využívané služby poskytované prevádzkovateľom sociálnej siete ako napr. „data file customs audiences“ slúžiaca na správu publika pri realizovaní reklamných kampaní alebo „measurement and analytics“ slúžiaca na meranie výkonnosti a dosahu reklamných kampaní. K tomuto spracúvaniu dôjde v prípade Vašej interakcie s našim profilom resp. s našimi kampaňami. Na spracúvanie osobných údajov sa uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing
 • Štatistické údaje – za účelom analyzovania prevádzky našich profilov na sociálnych sieťach (štatistika návštevnosti stránky) nám prevádzkovateľ sociálnej siete poskytuje štatistické údaje v anonymizovanej forme. V danom prípade sme s ohľadom na spracúvanie osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov za týmto účelom možno nájsť tu https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Pre bližšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sociálnych sietí a Vašich právach je potrebné sa oboznámiť s ich podmienkami spracúvania (uvedené vyššie).

Kedy môže dôjsť k zmene týchto zásad?

Vyhradzujeme si možnosť kedykoľvek tieto zásady spracúvania osobných údajov upraviť podľa potreby v zmysle aktuálnej legislatívy a skutkového stavu. Aktuálne zásady spracúvania osobných údajov sa nachádzajú na našej webovej stránke.  

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

e-mail: info@srilankabysafir.com
zazitkove.cesty@gmail.com
Tel. (CZ/SK): +421 948 000 854
sídlo: Podhorie 163, 01318 Podhorie

Poďte s nami do raja!
Srí Lanka.